HİZMET SÖZLEŞMESİ
 

 

1- TARAFLAR

         A- İşverenin Adı Ünvanı: S. S. İLTUR Toplu Konut Yapı Kooperatifi

         Adresi: Gerence Mevkii, Balıklıova, Urla

         İşyeri S.S.K. No: 4.4003.01.01.01966260.35.19-48

         Gelir/Kurumlar V. Hesap No: Urla V. D. 4730093454

        

        B- Personelin Adı Soyadı:

         İkametgah Adresi:

         Doğum Yeri / Yılı:

         S. S. K. Sicil No:

 

Bu sözleşmede S. S. İltur Toplu Konut Kooperatifi’nden kısaca “Kooperatif”, Personelden ise “İşçi” olarak söz edilecektir.

 

2- YAPILACAK İŞİN KONUSU:

            “İşçi”, gerek bu sözleşmenin gerekse İş Kanunu’nun gerekli hükümleri çerçevesinde adresi “İltur Sitesi, Gerence Mevkii, Balıklıova - Urla” olan işyerinde “Kooperatif ve Site Hizmet Personeli” göreviyle çalışmayı kabul ve taahhüt eder. İş, personelin bedensel ve düşsel olarak kendisi tarafından yapılacak, asıl iş dışında işçinin bilgisi ve yeteneği dahilinde olan işe benzer nitelikte olan veya işveren tarafından verilecek asıl işle doğrudan ilişkisi olmayan işlerinde ve başka adreslerde ( İl içinde ve dışında, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ve işyerlerinde ) çalışacak olup, iş ve işyeri değişikliği işverenin isteğine bağlı olup;

1-      Günlük ve haftalık çalışma saatleri İş Kanunu hükümlerine tabidir.

2-      Hafta tatili Pazar günüdür. Ancak sezon ve işin gereği nedeniyle hafta tatili başka günlere alınabilir. Kapı nöbeti tutan personel için hafta tatili haftanın farklı günlerinde uygulanabilir. Ücreti iş karşılığı olmaksızın ödenir.

3-      Genel Tatil ve Ulusal bayram günlerinde çalışmayı işçi kabul eder, ücreti normal ücretle birlikte ödenir.

4-      İşçi yasal sürede işin bitiminden önce veya sonra fazla çalışmayı kabul eder. Fazla çalışma ücreti yasal miktardır.

5-      Yıllık ücretli izin konusunda yasa hükümleri uygulanır.

6-      Yapılacak iş ile ilgili kullanılacak araç-gereç, yapılacak giderler (yol vb.) işveren tarafından karşılanacak olup, sağlanan araç-gerecin korunması ve doğabilecek zararlardan işçi sorumludur. İşçiler iş gününde kullandıkları her türlü malzeme ve araç-gereci iş bitiminde, aldıkları atölye depo vb. yere sağlam ve noksansız olarak bırakacaklardır.

7-      İşçi, işin görülmesini sağlayacak her türlü dikkat, özen ve irade gücünü gösterecektir. İşçinin işinde gerekli özeni göstermemesi, kasıt, ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle işverene vereceği zararlardan işçi sorumludur.

8-      İşçi işverenin verdiği yazılı ve sözlü emirlere uymak zorundadır. İşçi işyerinde alkollü içki içmeyecek, çalışan işçileri işverene karşı kışkırtmayacaktır.

9-      İşçi, 4857 sayılı iş yasasının 25/II maddesinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri davranışlarda bulunmayacaktır.

10-  İşçi’nin kalacağı mekan (lojman) kooperatif tarafından verilir. İşçi bu mekanı hasar ve zarar vermeden kullanmak zorundadır. Bakımı için her türlü özeni gösterir. İşçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi de aynı yerde kalabilir. Ancak işçi bu kişilerin dışında akraba, tanıdık vb. kimseleri “Sürekli” olarak mekanda barındıramaz.

11-  İşçi ve aile efradı, Kooperatif ortaklarının kullandıkları mekanları kullanamazlar. Buralarda alkol alamazlar. Bu mekanlar site plaj tesisleri, gazino, disko, kafe /bar vb. yerlerdir.

12-  İşçi, bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte işyeri kurallarına ve işveren tarafından tanzim edilen ve yürürlüğe konan yönetmelik (Personel, servis, izin, ödül, ceza yönetmeliği vb.) ile diğer tüm talimat ve emirlere uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi davranış iş akdinin feshi sebebidir.

3- SÜRE:

     a- Bu sözleşme belirsiz süreli bir Hizmet Sözleşmesidir.

     b- Sözleşmenin başlangıç tarihi 01/01/2005 tarihidir. Üretim ve mali durumun kötü olduğu hallerde taraflar “Ücretsiz izin süreleri”ni yazılı olarak belgelemek kaydıyla kabul ederler.

4- ÜCRET:

     a- İşçiye bordro karşılığı tahakkuk eden ücret her ay, nakit olarak ve her ayı takib eden ay içinde ödenir.

     Ücret artışları 6 Ayda bir performansa ve işveren kooperatifin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılır. Oranı Kooperatif tarafından belirlenir. Performansın elde edilemediği hallerde artış yapıp yapmamak Kooperatifin ihtiyarındadır. Performansın genel objektif kriterlerin tespiti Kooperatif tarafından yapılır.

      b- İşveren tarafından işçiye taltif veya teşvik niteliğinde ikramiye veya prim verilebilir ya da SSK kapsamından ayrı olarak Sağlık Sigortası yaptırılabilir. Bunların dışında yakacak, elektrik, gıda yardımı vb. yardım da yapılabilir. Ancak bu ödeme ve yardımların ya da performansa göre belirlenen zam oranlarına yönelik ve sair uygulamaların yapılması kazanılmış bir hak veya İşçi lehine bir talep hakkı yaratmaz. Genel Kurul’un onay vermemesi durumunda bu uygulamalar yapılmaz.

      c- Çok özel durumlarda İşçi tarafından ‘’avans’’ mahiyetinde ücrete mahsuben alınmış ödemeler en geç takip eden ilk ücret ödeme gününde ‘’avans’’ alan İşçi tarafından geri ödenir. Aksi taktirde yapılan avans ödemesi ücretten kesilerek tahsil edilir.

      d- Ücret ödeme yeri işveren merkez adresidir.

5- SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

            İşçi, işin görülmesi sırasında veya sair nedenlerle öğrendiği hiçbir bilgiyi, işle ilgili ticari, idari ve sair sırrı üçüncü şahıslara iletmemeyi, başka yerde kullanmamayı ve ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde aşağıdaki 7. Maddede belirlenen tazminat ile ilgili hükümler işletilir. Bahse konu böylesi bir durum ayrıca Kooperatife iş bu sözleşmeyi kayıtsız şartsız fesh etme yetkisi verir.

6- TELİF HAKLARI:

            İşçinin işbu sözleşme kapsamındaki çalışmaları nedeni ile ortaya çıkan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sayılabilecek her türlü ürün üzerindeki bütün yasal haklar Kooperatife aittir.

7- REKABET YASAĞI:

        İşçi bu sözleşme sürdüğü sürede hizmet alanı olan site içinde özel iş ya da ek gelir getirici bir başka iş yapamaz. Emek ve mesaisini sadece Kooperatifin verdiği görevlere harcamayı kabul ve taahhüt eder.

İşçi, bu yasağa aykırı davranması halinde başkaca herhangi bir koşul aranmaksızın işverene  5.000 YTL tazminat ödemeyi kabul eder. Daha fazla zarara uğraması durumunda işverenin bu zararını ayrıca isteme hakkı saklıdır.

8- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

     1- Hizmet sözleşmesinin 2. bölümünde sayılan kurallara uyulmaması halinde Hizmet Sözleşmesi Kooperatif tarafından haklı nedenle bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilecektir.

    2- Kooperatifin 4857 sayılı iş yasasının 25. maddesinden doğan fesih hakkı saklıdır.

    3- Bu sözleşmede düzenlenmeyen konularda İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.