Karaburun-Ildır körfezi İltur sitemizi de içine alacak şekilde Özel Çevre Koruma bölgesi tespit ve ilan edildi.

15 Mart 2019 tarihinde yayınlanan 823 sayılı KHK ile Karaburun-Ildır körfezi İltur sitemizi de içine alacak şekilde  “Özel Çevre Koruma bölgesi tespit ve ilan edilerek 1989 yılında yayınlanan 383 nolu kararnameye ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına tabi olmuştur. Bu kararın imar barışı çalışmalarımız ve balık çiftlikleri gibi birçok konuda  İltur’umuza olumlu ve olumsuz muhtemel etkileri konusunda çevre il müdürlüğü ile görüşmelerimiz hukuk ve imar bürolarımızın öncülüğünde devam etmektedir. Ancak aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen ve yeni tabi olduğumuz 383 nolu KHK’nın 19 ncu maddesinden de anlaşılacağı üzere imar barışından faydalanmamış ama imar planına aykırı eklentileri bulunan evler için hassasiyet yaratabileceği görülmektedir.

383 nolu KHK’nin aşağıdaki 19.maddesi Genel Esasları düzenlemekte olup, 14.03.2019 tarihli 823 sayılı Cumhurbaşkanı kararı buna atıf yapmaktadır.

Genel Esaslar
Madde 19 – Bölgede yapılacak her türlü yapı ve tesis Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın iznine ve denetimine tabidir.
a) Yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ve ruhsatlar ile her ölçekteki projeler Başkanlığın amaç ve ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilir. Bölge içerisinde uygulanmakta olan planlar için kat ve yoğunluk sınırlaması konulabilir. Kanalizasyon atık ve artıklarının çevreyi ve denizi kirletmeyecek şekilde yapılması mecburidir. Altyapı atık ve artıkların arıtılmasını veya açık denize atılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.
b) Bölge sınırları dahilinde Belediye ve mücavir alanlar dışında, köy yerleşik alanları içinde ve civarında ve mezralarda yapılacak konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden inşaat ve iskan ruhsatı alınması gerekir.
c) Doğayı bozmamak ve doğa ile uyum sağlamak ve kıyı mevzuatına aykırı olmamak şartıyla restoran, kafeterya, büfe,plaj, satış yeri, ofis, iskele, yat ikmal, bakım ve onarım yerleri ile bölgenin gerektirdiği diğer tesisler, günü birlik hizmet tesisleri ve müştemilatı ile yat yolcularının kısa süre içinde dinlenmesini sağlamak üzere az sayıda sınırlı yatak kapasitesine sahip yat-oteller (yatel) için inşaat ve işletme izni verilebilir.
d) Mevcut nazım ve uygulama imar planlarına ve mevzuata aykırı hertürlü yapı 3194 Sayılı İmar Kanunundaki esaslar dahilinde yıktırılır. Mevzuata aykırı yapının inşaasının durdurulması veya yıktırılması için gerekli işlemler ilgili kuruluşlarca yürütülür. Kanunda öngörülen sürelerde yıktırılmayan yapılar Bakanlıkça masrafı yapı sahibinden alınarak, Bölgedeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının imkanlarından yararlanmak suretiyle yıktırılır. İşlemleri geciktiren sorumlular hakkında kanuni takibat yapılır.
e) Bölge sınırları dahilinde madencilik faaliyetlerinde bulunulması, taş ve kum ocağı işletilmesi ile deniz doldurulmak suretiyle kıyı genişletilmesi yapılabilmesi için Başkanlıktan izin alınması gerekir.
464
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp, halen devam etmekte olan madencilik faaliyetleri, taş ve kum ocağı işletmeleri koruma ve kullanma esasları yönünden Başkanlıkça yeniden değerlendirilir.
f) 2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde Sit kararları saklıdır. Ancak Kurumca hazırlanan plan ve projelere göre gerektiğinde Sit kararı içinde yer alabilecek yeni yapılaşmalara ilişkin bina yüksekliği, taban alanı ve kat alanı katsayısı gibi değerlerde azaltmaya gidilebilir; veya bu yapılaşma şartları tümüyle kaldırılabilir. Yapılan veya revize edilen planların hazırlanması aşamasında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulundan görüş alınır. Yüksek Kurul da Sit alanlarının iptalinden ve tescilinden önce Başkanlıktan görüş ister.
g) Kamu kuruluşlarınca bu alanlarda yapılacak her türlü yapı ve tesis için Başkanlığın görüşü alınır.
h) Bölgede 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybettiğinden orman sınırları dışına çıkartılan alanlar hakkında Başkanlığa bilgi verilir.
(Değişik: 9/8/1991-KHK-444/4 md.) Başkanlık aynı kanunun 3. maddesine göre orman rejimine alınması gerekli görülen alanları Bakanlar Kuruluna teklif edilmek üzere Çevre Bakanlığı’na sunar.
ı) Koruma ve yapılaşma esaslarına dair diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Hukuk büromuzun konu ile ilgili görüşü: “Belediyeler bundan sonra 3194 sayılı İmar Yasasına aykırı yapıların yıkımı için bu iki kararı esas alacaktır, imara aykırı eklentileri olan konutların 30 Haziran 2019 tarihine kadar imar barışından yararlanmaları takdir kendilerinin olmak üzere önem arz etmektedir. “

KHK Karar Sayısı 823 karaburun Ildır körfezi çevre korumaya alınması PDF Dokümanı için Tıklayınız.

1989 tarihli çevre koruma kanunu PDF Dokümanı için Tıklayınız.