Kat Maliklerinin Kendine Ait Evleri Kullanırken İyi Niyet Kurallarına Uyulmasını Rica Ederiz

Değerli Üyelerimiz,

İltur Toplu Yapı Yönetim Planı kapsamında Kat Malikleri Bağımsız Bölümlerini ( Kendine Ait Evlerini ) ve Eklentilerini Kullanırken İyi niyet kurallarına uyulması ve ortak yaşam kuralları ile ilgili hazırlanan ek yazıyı tüm üyelerimizin okumasını ve bu kuralların uygulanması İçin İltur Yönetime yardımcı olunmasını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

 

 

 

İLTUR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA
KAT MALİKLERİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİ (KENDİNE AİT EVLERİNİ) VE EKLENTİLERİNİ KULLANIRKEN
İYİ NİYET KURALLARINA UYULMASI VE ORTAK YAŞAM KURALLARI

 

Madde 55- Kat Malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kat Malikleri özellikle;

a) Sahipsiz ve başıboş hayvanları parsel ve toplu yapı ortak alanlarında besleyemez, koruması altına alamaz. Kedi, köpek, kuş, balık gibi evcil hayvanları ancak kendi bağımsız bölümlerinde besleyebilirler. Bu izne sahip kişiler bağımsız bölümlerinde besledikleri hayvanların özellikle diğer kat sakinlerini rahatsız etmemelerine dikkat eder ve çaba gösterirler. Hiç kimse Toplu Yapı ortak alanları, sokak ve caddeler, ara yollar vb. ortak yerlerde hayvan besleyemez, ya da Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun bu hayvanlarla ilgili tasarruflarına müdahale edemez ve engelleyemez. Toplu Yapı sakinleri sahibi oldukları köpeklerini mutlaka tasma ve ağız maskesi ile gezdirmek zorundadır. Hayvanlarını gezdirirken pisliklerini temizlemek için yanlarında gerekli malzemeyi bulunduracaklar ve bu pislikleri gene kendileri uygun torbalar içine toplayarak, çöp noktalarına atacaklardır. Bu hayvanların gezdirilmesi sırasında plaj alanı gibi yasak olan yerlere hayvanlarını geçiş için dahi sokamazlar. Aksi takdirde Parsel Kat Malikleri Kurulu kararı ile sorun çıkaran hayvan toplu yapı alanı dışına çıkarılabilir. Yine bu konularda hayvan sahipleri Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun alacağı kararlara uymak zorundadırlar.

b) Site sakinleri kendi evlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle hafta içi ve Pazar günleri saat 22.00’den, Cuma ve Cumartesi günleri ise 00.00’dan sonra televizyon, radyo-teyplerini komşularını rahatsız edecek şekilde açarak kullanamazlar. Ayrıca nişan, düğün gibi özel sebeplerle düzenlenecek toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye azami özen gösterirler. Bu gibi tören vb. etkinlikleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu’ndan yazılı izin almadan ortak alanlarda gerçekleştiremezler.

c) Kat Maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş izni vermeye ve bağımsız bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.

ç) Bağımsız bölümler kumarhane gibi, ahlak ve adaba aykırı şekillerde kullanılamaz. Kat Mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümler hiçbir şekilde mesken dışında (Büro, muayenehane vs.) bir amaç için kullanılamaz, kullandırılamaz, işyeri adresi olarak gösterilemez.

d) Bağımsız bölümün dıştan görünen mekan renkleri ve görünümleri izinsiz olarak değiştirilemez. İltur Toplu Yapı alanında mevcut bağımsız bölümlerin dış cephe renkleri; beyaz renkten krem rengine uzanan renk skalasındaki tonlardadır. Bağımsız bölümler dış cepheleri bu renklerin dışında boyanamaz. Bu yönetim planının onaylandığı tarihten önce farklı renklere boyanmış yapılar en kısa zamanda uygun renklere dönerler. Toplu Yapı Yönetim Kurulu bu tür yapıların kat maliklerine gerekli uyarılarda bulunur. Söz konusu uygun renklerin boya sanayii formatlarına göre hangi renk kodlarından ibaret olduğu Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından gündem maddesi olarak; Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’na onaylatılır. Bir başka renk koduna geçiş ise ancak ve yine Toplu Yapı Kat Malikleri’nin 4/5 oranda onayı ile gerçekleşebilir.

e) Konutların içinde taşıyıcı nitelikte olmayan ara duvar yıkmak gibi önemli tadilatları yaptıracak olan kat malikleri, önce Parsel Yöneticisi’ne, onun yazılı onayından sonra ise bu yazılı onayı da ekleyerek Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurarak bu konuda izin ister. Toplu Yapı Yönetim Kurulu yapılacak işin teknik önemine göre Kat Maliki’nden, ilgili Belediye’den gerekli olabilecek proje onayını almasını isteyebilir. Ancak, statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen küçük onarım ve tadilatlara izin verilebilir. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek her türlü hasar tazminatı, buna sebep olan kat maliki veya bağımsız bölümü kullanan tarafından karşılanır.

f) Yapılacak her tür tamirat, tadilat, düzenleme vb. işler için, ilgili kat maliki yılın her döneminde ilgili Parsel Yöneticisi’ne en az 15 gün önceden yazılı olarak başvurmak ve izin almak zorundadır. Bu yazılı talepte söz konusu çalışmanın niteliği ve başlangıç ve bitiş tarihleri açıkça belirtilir. Parsel Yöneticisi izin vermeden önce parseldeki diğer kat maliklerinin görüşlerine başvurabilir. Parsel Yöneticisi kararı olumsuz ise yalnız talep sahibi kat malikine, olumlu ise hem talep sahibine parsel adına “İzin verdiğini” izin verdiği tarihler ile birlikte yazılı olarak bildirir. Bu izin yazısı ile kat malikinden izin verdiği konuda “Çalışacak olan kişilerin ad ve soyadlarının yazılı olduğu bir liste ile bu kişilerin nüfus cüzdanı suretlerini” ister. Parsel Yöneticisi, ilgili kat malikinin kendisine teslim ettiği bu liste ile nüfus cüzdanı suretlerini derhal Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na bir yazı ekinde teslim eder. “İzin verdiğini” belirten bu yazıda ilgili kat malikinin hangi tarihler arasında ve nasıl bir çalışma yapacağı da açıkça belirtilir.

Tadilatı yapanlar, Parsel Yöneticisi’nin vereceği izinde belirttiği tarihlere uymak zorundadırlar. Bu süre, çeşitli nedenlerle zaman olarak aşılacak ise ilgili Kat Maliki, parsel Yöneticisi’ne yeniden yazılı talepte bulunur. Parsel yöneticisi bu talebi uygun görmezse yalnız kat malikine; uygun görürse hem kat maliki hem de Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na yazıyla bildirir. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, İltur Toplu Yapı menfaatlerine ve genel uyuma uygun görmediği ve Parsel Yöneticisi tarafından verilen bu tür çalışma izinlerini gerek gördüğü durumlarda iptal edebilir ya da çalışmayı yarıda bıraktırabilir. Toplu Yapı menfaatine uygun olmayan durumlarda aldığı bu tür kararlarda fiili muhalefet görür ise, güvenlik güçlerinden yardım talep eder.

Bağımsız bölümde bakım, tamirat vb. gibi işler yapanlar/yaptıranlar bu işlem sırasında diğer bağımsız bölümler ile ortak alanlara çeşitli nedenlerle zarar vb. verirler ise derhal bu zararı gidermek zorundadırlar. Zararın giderilmesi bir harcama yapılmasını gerektiriyor ise, söz konusu zarar, zararın verilmesine neden olan bağımsız bölüm kat maliki ya da kullanıcısı tarafından tazmin edilir.

g) İltur Toplu Yapı alanında, 1 Haziran ve 1 Eylül tarihleri dışındaki tüm haftalara denk gelen Pazar ve Resmi Bayram günleri de inşaat, tadilat, onarım ve bakım yapılamaz. Bu tarihler arasında izin vermeye Parsel Yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu yetkili değillerdir. Ancak acil ve zorunlu durumlarda (Banyoda su tesisatının patlaması, cam kırılması vb. gibi) yukarıda belirtilen işlemlerle çok kısa süreler için izin verilebilir.

1 Haziran ve 1 Eylül arası dönemin dışında kalan diğer zamanlarda yapılacak bu tür çalışmalar sadece 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilir. Belirtilen zamanlarda ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na ilgili Parsel Yöneticisi’nin yazılı bilgi vermediği her türlü onarım için gelecek malzeme ve yapım personeli Toplu Yapı Yönetim Kurulu kararı ile görevli personel tarafından Toplu Yapı’ya alınmaz.

h) Bağımsız bölümlerin kiralanması durumunda öncelikle o bölümün kat maliki ve ardında bağımsız bölüme yeni taşınanlar, taşınma işlemine başlamadan önce Parsel Yöneticisi’ne haber vermek zorundadır. Bağımsız bölümün kısa süre için kiralanmış olması durumunda dahi bu haber verme işlemi yerine getirilmek zorundadır. Parsel Yöneticileri kendilerine ulaştırılan bu bilgiyi 3 gün içinde Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ve taşınanların isimleri ile bildirir. Güvenlik güçleri kontrollerinde bir bağımsız bölümde kaydı bulunmayan kişilerin ortaya çıkması durumunda, sorumluluğu kiraya veren de paylaşır.

ı) Hiç kimse ortak alan ya da site yollarını belirleyen ya da sınırlayan bordür vb. malzemeyi, araç park etmek ya da başka kullanımlar için sökemez, yerini değiştiremez.

i) Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, iş ve ev telefon numaralarını, olduğu takdirde adres değişiklikleri ile bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soy ad, ev ve iş adreslerini en geç yedi gün içinde ilgili Parsel Yönetimine bildirmekle yükümlüdürler. Tebligat adresini veya adresindeki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Toplu Yapı Müdürlüğünde mevcut son adresine yapılan tebligat ve hiç adres bildirilmediği durumlarda bağımsız bölüm adresi itibariyle yapılan tebligat geçerli sayılır. Yurt dışında yaşayan kat malikleri Türkiye’de bir adres ve kendileri yerine tebligat yapılabilecek şahsı bildirmek zorundadırlar.

j) Kat malikleri, bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde, kira ile ilgili bilgiyi Parsel Yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kuruluna yazılı olarak vermeye zorunludur. Malikler dışındaki bağımsız bölüm kullanıcıları da taşınmayı müteakip en geç 7 gün içinde kullandıkları araç plakalarını, telefon numaralarını, ad ve soyadları ve parselde ikamet ettikleri adresleri ile birlikte parsel Yöneticisi ve Toplu Yapı yönetimine bildirmek zorundadır;

k) Kat Malikleri ve sakinleri otomobil vb. araçlarını ve teknelerini Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nca belirlenen yerlere ve önerilen biçimde park etmek ya da bağlamak/demirlemek zorundadırlar. Hiç kimse aracını/teknesini dilediği yere dilediği biçimde park edemez/bağlayamaz. Parsel içi benzer sorunlar, parsel yönetimi tarafından çözümlenir. Toplu Yapı’daki yollara araç vb. geçişine engel olacak biçimde park edilemez. Öte yandan Toplu Yapı Yönetim Kurulu her tekne sahibine mutlaka yer bulmak zorunda değildir. İltur Toplu Yapı alanı sınırları içinde ileride inşa edilecek tekne barınağı vb. alanlar da aynı kurallarla yönetilir.

l) Bahçe ve çevre düzenlemesinde Parsel Yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nca belirlenen ölçülere uymak, kendi bağımsız bölümünü, bahçesini temiz ve bakımlı tutmak, çöpleri ve bahçe artıklarını rasgele yerlere dökmekten sakınmak zorundadır. Kendi haline terkedilmiş, gerek yangın güvenliği, gerek görünüm olarak bakım ve temizlenme ihtiyacı içindeki bahçenin maliki, Parsel Yöneticisi tarafından yapılan yazılı uyarıya karşın duyarsız kaldığı takdirde, Parsel Yöneticisinin yazılı talebi ile Toplu Yapı Yönetim Kurulu onun nam ve hesabına yaptırıp bedelini tahsil etmek yetkisindedir.

m) Toplu Yapı’daki kat malikleri ya da bağımsız bölüm kullanıcıları çöp dökme noktalarına usulüne uygun olarak attıkları çöpler dışında gerek dal, bitki atıkları vb. gerekse biçtikleri/biçtirdikleri çim torbalarını Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun ilgili kararları dışında kendi istedikleri zamanlarda, kendi istedikleri biçimde ve yerlere çıkartamaz/atamazlar.

n)  Toplu Yapı’daki kat malikleri ya da bağımsız bölüm kullanıcıları kiremit aktarma vb. küçük onarımlarda da oluşacak moloz vb. atıklarını da kendi olanakları ile toplu yapı alanı dışına çıkartmakla zorunludurlar. Çeşitli nedenlerle oluşacak moloz vb. atıklar; ilgili bağımsız bölüm maliki ya da kullanıcısı tarafından kendi olanakları ile ve derhal Toplu Yapı alanı dışına çıkarılır.

o) Kat malikleri ve sakinleri bağımsız bölümler ile eklenti ve ortak yerlerde, patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulundurulamaz. Diğer malikleri rahatsız edecek şekil­de sarsıntı yapmak, koku, duman, toz çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadırlar.

ö) Kat Malikleri ve sakinleri, İltur sitesinin kullanma suyunu özenle harcamak zorundadır. Tasarrufta bulunmaya özen göstermeyen, bahçe sulamak için açık bıraktığı çeşmelerden akan sular yollara ve çevreye taşan kat malikleri ve sakinlerine, bu eylemle ilgili tespiti yapan toplu yapı personelinin yazılı raporu üzerine Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun önceden belirleyeceği ceza uygulanır. Sorumlu Kat Maliki sözü geçen cezayı tebellüğden itibaren 7 gün içinde ödemek zorundadır.

Toplu Yapı’daki bağımsız bölümlerin su giderleri ana ve ara yollara verilemez. Kat Malikleri toplu yapılarda gerçekleştirilen balkon – merdiven yıkama, sulama, temizlik vb. işlemlerin atık sularının cadde, sokak ve ara yollara akmaması için gerekli önlemleri (Eşik, set, bordür, kanal vb.) almak zorundadır. Toplu Yapı’nın kullanma suları kimyasal karışım olarak çimento yapıları olumsuz etkilediği için herhangi bir nedenle cadde, sokak ve yollara bu tür sızıntı, akıntı vb. neden olan bağımsız bölüm maliki ya da kullanıcılarına Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından önce yazılı uyarıda bulunulur, tekrarı halinde ise Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenen ceza tahakkuk ettirilir.

p) Kat malikleri toplu yapı alanındaki ortak alanları da temiz tutmak zorundadır. Çöp atılması vb. gibi Toplu Yapı’da sıkıntı yaratan her konuda Toplu Yapı Yönetim Kurulu ya da Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararlarına uymadığı belirlenen kat maliki ya da sakinleri için de Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tarafından ceza uygulaması getirilebilir. Buna benzer her tür cezayı, sorumlu Kat Maliki tebellüğden itibaren 7 gün içinde ödemek zorundadır.

r) Toplu Yapı’da herhangi bir bağımsız bölümün kat maliki satış, devir, vefat, miras vb. gibi nedenlerle değiştiği takdirde, yeni kat maliki gerekli bilgi ve evrakı zaman yitirmeden ilgili parsel yöneticisi ile, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na teslim eder.

s) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Toplu Yapı’ya yabancıların ve üçüncü şahısların girmesini denetler ve engeller. Toplu Yapı Kat Malikleri ve sakinleri konuklarını toplu yapı girişinde karşılayarak almadan, Toplu Yapı’ya ziyaretçi alınmaz. Bu nedenle ziyarete geldikleri Kat Maliki ya da sakinin Toplu Yapı’da olmadığı zamanlarda, üçüncü şahısların siteye girmesi yasaktır.

 

ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Haklar:

 

Madde 56- Kat sakinleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu parseldeki ve tüm toplu yapıdaki ortak yerlerden ve tesislerden yararlanma hakkına sahiptirler.

Konutlara ait ortak açık alanların devamı niteliğinde olan yeşil alanlar ile oyun ve gezinti alanları, bisiklet yolları, koşu parkları, dinlenme terasları ve alanları, yaya yolları, personel lojmanları vb. alanlar, tüm maliklerin ortaklaşa kullandıkları bütün yer ve alanlar da ortak yerler olarak sayılır. Toplu Yapı Ortak Alanlarında düzenlenecek her türlü toplantı veya etkinliğin yapılabilmesi ancak Toplu Yapı Yönetim Kurulu’ndan alınacak izin ile mümkündür. Ayrıca kat malikleri ve sakinlerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca da belirlenebilir ve düzenlenir.

Kat sakinleri toplu yapı ortak yer ve tesislerinden, otoparklardan, parklardan, spor alanlarından, eğitim alan ve tesislerinden, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun veya bu Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

Toplu yapı kapsamında bulunan ortak yer ve tesisler, hangi alanda, yapıda ya da parselde bulunurlarsa bulunsunlar, tüm sakinlerin ortak yer ve tesisi sayılırlar.

Toplu Yapı alanında mülkiyeti ve kullanım hakkı S. S. İltur Toplu Yapı Kooperatifi’ne ait açık ve kapalı alanlarda, bu alanların kullanımı ilgili kooperatifin tasarrufundadır. Ancak; adı geçen kooperatif bu alanların kullanım hakkını sınırlı ya da sınırsız süreler dahilinde Toplu Yapı Yönetimine devredebilir. Bu durumda bu alanlar da bu yönetim planı kuralları ile yönetilirler.

Halen ve gelecek zamanda İltur Sitesi çevresinde ya da yanında var olan ya da olacak ve de İltur Toplu Yapı’ya dahil olmayan konutlar, her türlü harcaması ve masrafı İltur Toplu Yapı Kat Malikleri tarafından karşılanan ortak alanlar, tesisler ve hizmetlerden yararlanamazlar.

Yükümlülükler:

Madde 57- Toplu Yapı kat malikleri ve kat sakinleri;

a) Bulundukları yapının mimari durumunu ve güzelliğini korumaya mecburdurlar;

b) Kat malikleri parsellerinin ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile kendi bağımsız bölümlerinde değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz, binalarda uygulanan standart rengi değiştiremezler. Ancak ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda ayrıca rıza aranmaz.

c) Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.

ç) Bağımsız bölümlerin kendi parsellerindeki veya toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken yer ve tesislere zarar verecek veya diğer sakinleri rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar. Bunlardan yararlanmaya yönelik olarak belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.

d) Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerde, hiçbir şekilde inşaat, değişiklik ve onarım yapamazlar.

e) Kat malikleri ya da sakinleri kendi parselleri ortak alanlarının kullanımını kendi istekleri yönünde sahiplenemezler. Ortak alanları “Bahçe alanım” diye kapatamaz, parsel sakinlerinin geçişlerini engelleyemez. Parselin ortak alanlarına keyfince ağaç vb. dikemez. Görüntüye engel olması nedeniyle dal vb. kesilmesi ve her türlü parsel içi sorun Parsel Yöneticisi tarafından çözümlenir.

g) Kat malikleri ve sakinleri parselleri ile ilgili her türlü sorunlarını yine Parsel Yöneticisi ile hallederler. Parsel Yöneticisi gerekli gördüğü sorunu Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na götürebilir ve yardım talep edebilir. Ancak kat malikleri, parsel sorunlarında Toplu Yapı Yönetim Kurulu ile doğrudan muhatap olmazlar. Parsel Yöneticisi’ne götürülmeyen sorun, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na doğrudan iletilemez.

h) Bu Yönetim Planında, kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleriyle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Saygılarımızla

İLTUR TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU